Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Bón phân cho ngô trên một số loại đất khác nhau

1. Bón phân cho ngô trên một số loại đất khác nhau

a/ Bón phân cho ngô trên đất phù sa ven sông


Giống

Cách bón và liều lượng bón

Ngô lai

Bón lót: 18-24kg/sào phân NPK 4-9-5 VĐ

Thúc 1:  0,5-1 kg urê;  0- 0,5kg kaliclorua

Thúc 2:  2 kg urê;  0,5 kg kaliclorua

Thúc 3:  2,5 kg urê;  0,5 kg kaliclorua

Ngô thuần

Bón lót: 18-24kg/sào phân NPK 4-9-5 VĐ

Thúc 1:  0,5 kg urê;  0 kg kaliclorua

Thúc 2: 2,5 kg urê;  0,5 kg kaliclorua

Thúc 3: 2,5kg urê;   0,5 kg kaliclorua

 

b/ Bón phân cho ngô trên đất phù sa trong đê

 


Giống

Cách bón và liều lượng bón

Ngô lai

Bón lót: 24-28 kg/sào phân NPK 4-9-5 VĐ

Thúc 1: 1,5-2 kg urê; 0,5kg kaliclorua

Thúc 2: 3-3,5 kg urê; 1,5 kg kaliclorua

Thúc 3:  3-4  kg urê; 1,5 kg kaliclorua

Ngô thuần

Bón lót: 18-24kg/sào phân NPK 4-9-5 VĐ

Thúc 1: 1 kg urê; 0 kg kaliclorua

Thúc 2:  2-2,5 kg urê; 1 kg kaliclorua

Thúc 3: 2,5kg urê; 1 kg kaliclorua

 

c. Bón phân cho ngô trên đất xám bạc màu, đất cát ven biển

 

Giống

Cách bón và liều lượng bón

Ngô lai

Bón lót: 24-28 kg/sào phân NPK 4-9-5 VĐ

Thúc 1: 1,5-2 kg urê; 0,5kg kaliclorua

Thúc 2: 3-3,5 kg urê; 1,5 kg kaliclorua

Thúc 3:  3-4  kg urê; 1,5 kg kaliclorua

Ngô thuần

Bón lót: 18-24kg/sào phân NPK 4-9-5 VĐ

Thúc 1: 1,5 kg urê; 0,5 kg kaliclorua

Thúc 2:  2,5-3 kg urê; 1 kg kaliclorua

Thúc 3: 2,5-3 kg urê; 1,5 kg kaliclorua

 

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội