Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô lai LVN9

1. Nguồn gốc


Giống ngô lai LVN9 là giống ngô lai đơn sử dụng dòng bất dục đực tế bào chất , đựơc tạo ra từ tổ hợp lai DF18C//DF5, trong đó DF18C đã qua 18 đời lai lại.
Giống ngô lai LVN-9  đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhân tạm thời 2002, công nhận giống quốc gia năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 7năm 2004.


 

 

2. Những đặc tinh chủ yếu

 


Thời gian sinh trưởng phía bắc vụ Xuân 110-112 ngày, vụ Hè thu 90-95 ngày,vụ Đông 100-105 ngày.
Chiều cao cây 170-185 cm, chiều cao đóng bắp 70-75 cm, chiều dài bắp 17-18 cm, đường kính bắp 4,5-5,5 cm, 12-14 hàng, số hạt/hàng 32-35 hạt, tỷ lệ hạt/bắp 80-82%,
khối lưọng 1000 hat là 350-370 gam, màu hạt vàng nhạt, dạng hạt bán răng ngựa, năng suất 60-70 tạ/ha.
Chông chịu sâu bệnh khá , chịu hạn tốt, chống đổ tốt.

 

 

 

 

 

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kĩ thuật

LVN-9 thích hợp với các vụ chính trong cả nước, đặc biệt là vụ 2 ở Tây Nguyên,và Tây Bắc, vụ đông ở miên Bắc (có thể làm bầu đến 5/10).

Mật độ, khoảng cách;  mật độ 5,5-5,7 vạn cây/ha (Khoảng cách gieo trồng 70Í25-28cm/cây).

Phân bón cho 1 ha: 10-15 tấn phân chuồng, 300-400 kg urê + 500-600 kg lân super +120-150 kg kali clorua.

 

 

 

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội